You are here

OpenArch: Archaeological Open-air Museums in Europe. State of the Art and Future.

TitleOpenArch: Archaeological Open-air Museums in Europe. State of the Art and Future.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsMASRIERA ESQUERRA, C.
Secondary AuthorsBELARTE, M C., C. MASRIERA ESQUERRA, R. P. PAARDEKOOPER, and J. SANTACANA MESTRE
JournalArqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011)
Issue13
Pages89-97
Journal Date2013
PublisherDepartament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona
Place PublishedBarcelona
Type of Articlearticle
Publication LanguageEnglish
ISBN Number978-84-936769-3-3