You are here

On the conservation of archaeological monuments in the Archaeological Park Carnuntum and their modern presentation in situ.

TitleOn the conservation of archaeological monuments in the Archaeological Park Carnuntum and their modern presentation in situ.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsHUMER, F.
Secondary AuthorsBELARTE, M C., C. MASRIERA ESQUERRA, R. P. PAARDEKOOPER, and J. SANTACANA MESTRE
JournalArqueo Mediterrània, Espais de presentació del patrimoni arqueològic: la reconstrucció in situ a debat, Actes de la VI Reunió Internacional d'Arqueologiade Calafell - 17a Reunió Anual de l'EXARC (Calafell, del 10 al 12 de març de 2011)
Issue13
Pages43-55
Journal Date2013
PublisherDepartament de Prehistòria, Història Antigai Arqueologia de la Universitat de Barcelona
Place PublishedBarcelona
Type of Articlearticle
Publication LanguageEnglish
ISBN Number978-84-936769-3-3
Country: